Krūkļu baltenis.

Krūkļu baltenis.

              Krūkļu baltenis /Gonepteryx rhamni/.