Vītolu koksngrauzis.

Vītolu koksngrauzis.

                        Vītolu koksngrauzis /Lamia textor/.