Rheinfahrt. Stahleck Castle.

Rheinfahrt. Stahleck Castle.

                 Rheinfahrt. Rhein. Stahleck Castle. Bacharach.  Germany.