Raibenis.

Raibenis.

             Raibenis /Nympahalidae gen.sp./.