• Mednis /Tetrao urogallus/.
  • Melnais stārķis /Ciconia nigra/.
  • Mazais baltais gārnis /Egretta garzetta/.
  • Vidējais dzenis /Dendroceptes medius/.